ISSN: 0324-1130

 
 
 

 


Пример

 

 

Участниците в конференцията могат да публикуват пълния текст на своите материали (доклади и постери) след положителна рецензия в специално издание на списание "Bulgarian chemical communication", реферирано от международна база данни като SCOPUS, Web of Science, Русский Реферативный Журнал ВИНИТИ (http://bcc.bas.bg). Представените материали трябва да бъдат на английски език, да са авторски, да не са публикувани до момента и да са оформени в съответствие с инструкцията на списанието.

Подробна информация за техническите изисквания за оформяне на публикациите са предоставени на сайта на списанието:

http://bcc.bas.bg/BCC_Guide_for_Authors.html.

и тук

Ръкописите се изпращат до 31.10.2018 като прикачен файл на адрес: 11cc @ uni-plovdiv.net