Инструкция за подготвяне на резюметата

 

Резюмето трябва да бъде написано на английски език и изпратено като приложен файл (с разширение „doc" или „rtf") на посочения e-mail адрес за кореспонденция. Текстът трябва да е съобразен със следните изисквания:

1. Обем: не трябва да надхвърля една страница.

2. Формат на страницата, шрифт и разстояние между редовете:

Paper size – A4;

Orientation – Portrait;

Margins (top, left, right and bottom) – 3.0 cm;

Font – Arial;

Line spacing – 1.0;

3. Заглавие:

Font Size 14 pt, Bold, All Caps, Center, After 6 pt;

4. Имена на авторите:

Font Size 12 pt, Normal, Center, After 6 pt;

Името на представящия автор трябва да е подчертано (Underlined);

5. Служебни адреси на кореспонденция на авторите (вкл. e-mail):

Font Size 12 pt, Italic, Center, After 12 pt;

6. Основен текст:

Normal, Justified, Font Size 12 pt, After 6 pt;

7. Литература (ако е необходимо):

Normal, Left, Font Size 11 pt.

Пример: [1] J.K. Smith, P.M. Jordan, J. Phys. Chem., 44 (2002) 135-139.

 

МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА ПОСТЕРИТЕ: ширина 80 см и височина 100 см !!!

 

 

 

Пример